صفحه اول lتماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران
درباره خجند

رادیو، تلویزیون و روزنامه ها

 

روزنامه­ ها و هفته نامه­ های ولایت سغد:

حقیقت سغد-دولتی- تاسیس: 1930 ( به زبان های روسی و ازبکی)    

سخن خلق(روزنامه حزب خلق دمکراتیک تاجیکستان) تاسیس: 1993  

ورارود-خصوصی- سال تاسیس: 2002  

سغد-خصوصی- تاسیس: 2000   

تیراز جهان- خصوصی- تاسیس: 1991   

چشمه شهرستان –دولتی- تاسیس:   1994

پیام کوهستان-دولتی- تاسیس:   1997

شهرت اشت-دولتی- تاسیس 1933  

ساحل-دولتی- تاسیس: 1998   

آواز غانچی –دولتی- تاسیس: 1939   

مجله ازبکی خلق سوزی-دولتی- تاسیس: 1930 

محنت-دولتی-تاسیس: 1934    

ضربدار-دولتی- تاسیس: 1968  

نسیم اسفره –دولتی- تاسیس:  1932   

پیام دوست-خصوصی- تاسیس:1997    

مشعل –دولتی- تاسیس: 1937     

امروز  -خصوصی- تاسیس: 2007   

کاروان امید- خصوصی- تاسیس: 2000  

پیام استروشن –دولتی- تاسیس: 1932    

گنج آراسته-خصوصی- تاسیس: 1996  

زحمتکش(ارگان حزب کمونیست) تاسیس: 1992    

نوید چیکالف –دولتی –تاسیس: 2002   

صدای کانی بادام – دولتی- تاسیس: 1932    

زرافشان -دولتی – تاسیس: 1932  

مجله خجند-دولتی-تاسیس: 1933    

پیام سغد-دولتی- تاسیس 1995     

ناهید-دولتی- تاسیس:  2007  

سلامت باشید-مجله طبی- تاسیس: 2005   

قشلاق حیاتی – دولتی- به زبان ازبکی- تاسیس: 2002

 

ناشران و چاپخانه ها

چاپخانه استان سغد- تاسیس: 1929 

چاپخانه شهر کانی بادام –تاسیس:1965

چاپخانه پنجکنت – تاسیس 1930 

چاپخانه اسپیتمن- تاسیس: 1931

چاپخانه خراسان- تاسیس: 1993 

چاپخانه ناشر- تاسیس: 1992

چاپخانه کمال خجندی- تاسیس: 1996

چاپخانه باباجان غفوراف- تاسیس: 1974

 

شبکه های تلویزیونی

1- تلویزیون استان سغد- دولتی- تاسیس: 1990  

2- sm  یک (سیمای مستقل یکم) -خصوصی- تاسیس: 1997 

3- azia (آسیا)-خصوصی-تاسیس: 2000

4- دیار-خصوصی

5- طنین (خصوصی)

 

شبکه های رادیویی

1- رادیو استان سغد-دولتی-تاسیس: 1931

2-  رادیو تیراز-خصوصی- تاسیس: 2000 

3- نمایندگی رادیو بی بی سی- تاسیس: 1999 

4-   نمایندگی رادیو اروپای آزاد-تاسیس: 1996 

5-  نمایندگی رادیو صدای خراسان ایران

6- رادیو چیکالف- تاسیس: 1991

7- رادیو استروشنه- تاسیس: 1991

8-  رادیو انیس –تاسیس: 1992 

9- رادیو غولک انداز-تاسیس: 1994

 


تماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران