صفحه اول lتماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران
درباره خجند

شهرها و نواحی ولایت سغد

ناحیه عینی

سال تأسیس:  23 نوامبر سال 1930

مساحت: 5200 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 75 686 نفر

مرکز ناحیه: عینی

جمعیت مرکز: 1801 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی) : 7 جماعت دهات

مسافت از عینی تا خجند 177 کیلومتر، تا دوشنبه 145 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 3 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 202 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 3962 هکتار

زمین‌های زیرکشت با آب: 3395 هکتار

زراعتهای اصلی: غلات، سبزیجات، سیب زمینی

  

ناحیه اشت

سال تأسیس: 29 سپتامبر سال 1926

مساحت: 2790 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 133 932 نفر

مرکز ناحیه: شیدان

جمعیت مرکز: 13451 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی): 6 جماعت دهات

مسافت از اشت تا خجند117 کیلومتر، تا دوشنبه 439 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 9 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 417 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 17785 هکتار

زمین‌های زیرکشت با آب: 17667 هکتار

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سیب زمینی، سبزیجات

  

ناحیه باباجان غفوراف

سال تأسیس: 1926

مساحت: 2651، 7 هزار کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 297، 9 هزار نفر

مرکز ناحیه: غفوراف

جمعیت مرکز: 16، 3 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی) : 12 جماعت دهات

مسافت  از غفوراف تا خجند-7 کیلومتر، تا دوشنبه 339 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 2 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 376 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 23، 2 هزار هکتار

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

ناحیه ظفرآباد

سال تأسیس: 25 دسامبر سال 1965

مساحت: 441 هزار کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 56 753 نفر

مرکز ناحیه: ظفراباد

جمعیت مرکز: 20 710 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی) : 5 جماعت دهات

مسافت از ظفر‌‌آباد تا خجند100 کیلومتر، تا دوشنبه 282 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 10 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 2230 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 25 832 گ

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سبزیجات

 

ناحیه استروشن

سال تأسیس: 11 می سال 1936

مساحت: 7، 63 هزار کیلومتر مربع

جمعیت شهر: 220 هزار نفر

مرکز شهر: استروشن

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی): 10 جماعت دهات

مسافت از استروشن تا خجند90 کیلومتر، تا دوشنبه 252 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 21 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 867 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 25، 8 هزار هکتار

زراعت‌های اصلی: غلات، سیب زمینی، سبزیجات، انگور

 

شهرک استقلال

سال تأسیس: 1938

مساحت: 33، 14 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 13 872 نفر

مرکز ناحیه: تباشر

مسافت از استقلال تا خجند 39 کیلومتر، تا دوشنبه 341 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 2 عدد

 

شهر اسفره

سال تأسیس: 31 ژانویه سال 1927

مساحت: 835. 9 کیلومتر مربع

جمعیت شهر: 222، 6 هزار نفر

مرکز شهر: شهر اسفر

جمعیت مرکز: 40، 7 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی) : 12 جماعت دهات

موقعیت جغرافیایی: شرق ولایت سغد

مسافت از اسفره تا خجند 108 کیلومتر، تا دوشنبه 410 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 20 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 392 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 4، 3 هزار هکتار

زراعت‌های اصلی: سبزیجات، غلات، سیب زمینی

 

ناحیه کانی‌بادام

سال تأسیس: سال 1925

مساحت: 288، 9 هزار کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 178، 1 هزار نفر

مرکز ناحیه: شهر کانی‌بادام

جمعیت مرکز: 8، 1 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی) : 6 جماعت دهات

موقعیت جغرافیایی: شرق ولایت سغد

مسافت از کانی‌بادام تا خجند80 کیلومتر، تا دوشنبه 382 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 16 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 512 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 13139، 8 هزار هکتار

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

ناحیه مستچاه

سال تأسیس: 26 نوامبر سال 1956

مساحت: 4712، 3 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 101 هزار و 532 نفر

مرکز ناحیه: بوستان

جمعیت مرکز: 11 300 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی): 7 جماعت دهات

مسافت: از مستچاه تا خجند 56 کیلومتر، تا دوشنبه 360 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 9 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 1070 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 24025 گ

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

ناحیه پنجکنت

سال تأسیس: سال 1930

مساحت: 3، 7 هزار کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 230، 4 هزار نفر

مرکز ناحیه: شهر پنجکنت

جمعیت مرکز: 36، 2 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی) : 14 جماعت دهات

مسافت از پنجکنت تا خجند 270 کیلومتر، تا دوشنبه 240 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 13 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 547 عدد

از جمله خاگیهای دهقانی: 529 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 18، 7 هزار هکتار

زراعت‌های اصلی: غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

ناحیه اسپیتامن

سال تأسیس: 29 سپتامبر سال 1926

مساحت: 355، 7 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 118 409 نفر

مرکز ناحیه: شهرک ناو

جمعیت مرکز: 8، 1 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی) : 7 جماعت دهات

کارخانه‌های صنعتی: 10 عدد

مسافت از سپیتمین تا خجند 28 کیلومتر، تا دوشنبه 294 کیلومتر

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سیب زمینی، سبزیجات

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 288 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 16 425 هکتار

زمین‌های زیرکشت با آب: 15 821 هکتار

 

شهر چکلاوسک

سال تأسیس: 1956

مساحت: 1070 کیلومتر مربع

جمعیت شهر: 25 600 نفر

مرکز شهر: چکلاف

جمعیت مرکز: 22 400 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی): 1 جماعت دهات

مسافت از چکلاف تا خجند 14 کیلومتر،  تا دوشنبه 335 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 14 عدد

خواجگی‌های (مزارع)  کشاورزی: 1 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 2156، 8 هکتار

زمین‌های زیرکشت با آب: 63، 21 هکتار

زراعت‌های اصلی: غلات، سبزیجات

 

ناحیه شهرستان

سال تأسیس: 29 آگوست سال 1990

مساحت: 1، 14 هزار کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 31، 2 هزار نفر

مرکز ناحیه: شهرستان

جمعیت مرکز: 8، 1 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خود اداره‌ محلی): 2 جماعت دهات

موقعیت جغرافیایی: جنوب ولایت سغد

مسافت از شهرستان تا خجند 102 کیلومتر،  تا دوشنبه 240 کیلومتر.

کارخانه‌های صنعتی: 2 عدد

خواجگی‌های (مزارع)  کشاورزی: 202 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 13، 2 هزار هکتار

زراعت‌های اصلی: غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

ناحیه غانچی

سال تأسیس: 5 دسامبر سال 1929

مساحت: 1588، 7 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 140859 نفر

مرکز ناحیه: غانچی 

جمعیت مرکز: 9606 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی) : 8 جماعت دهات

مسافت از غانچی تا خجند66 کیلومتر، تا دوشنبه 263 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 5 عدد

خواجگی‌های (مزارع)  کشاورزی: 564 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 43142 هکتار

زراعت‌های اصلی: غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

شهر قیراقوم

سال تأسیس: 4 ژانویه سال 1963

مساحت: 135، 25 کیلومتر مربع

جمعیت شهر: 40، 9 هزار نفر

مرکز شهر: قیراقّوم، 

جمعیت مرکز: 13، 1 هزار نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی) : 6 جماعت شهرک

موقعیت جغرافیایی: مرکز ولایت سغد

مسافت از قیراقم تا خجند9 کیلومتر، تا دوشنبه 320 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 18 عدد

 

ناحیه جبّار رسول‌اف

سال تأسیس: 21 ژانویه سال 1935

مساحت: 328، 5 کیلومتر مربع

جمعیت ناحیه: 116679 نفر

مرکز ناحیه: پرولتار

جمعیت مرکز: 14 945 نفر

شهرک و جماعت‌ها (خوداداره‌ محلی): 6 جماعت دهات

مسافت تا خجند 18 کیلومتر، تا دوشنبه 297 کیلومتر

کارخانه‌های صنعتی: 12 عدد

خواجگی‌های (مزارع) کشاورزی: 514 عدد

وسعت زمین‌های زراعتی: 39247 هکتار

زراعت‌های اصلی: پنبه، غلات، سیب زمینی، سبزیجات

 

 


تماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران