صفحه اول lتماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران
درباره خجند

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 

آشنایی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 1374 به عنوان متولی فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تأسیس شد. برای آشنایی با رئیس، اهداف و وظایف و بخشهای مختلف سازمان روی تصاویر زیر کلیک کنید؛


                                   

      معرفی رییس سازمان                    هدفها و وظایف سازمان                  بخشهای مختلف سازمان

 

 

 

 

 


تماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران