صفحه اول lتماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران
درباره خجند

تماس با ما

 

نشانی وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خجند:

جمهوری تاجیکستان، ولایت سغد، شهر خجند، خیابان کمال خجندی، شماره 144

شماره تلفن:

00992342264804 

00992342264404 

شماره فکس:

00992342263702 

ایمیل:

khujand@icro.ir

 

 

 

 

 

تماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران